Zobacz co oferujemy. Geodeta w Mińsku Mazowieckim inż. Michał Baran.

ZAKRES NASZYCH USŁUG GEODEZYJNYCH

Mapy do celów projektowych - geodeta w Mińsku Mazowieckim

Geodeta w Mińsku Mazowieckim inż. Michał Baran sporządza przede wszystkim mapy do celów projektowych. Po pierwsze mapa do celów projektowych powinna przedstawiać aktualne informacje o obszarze objętym opracowaniem. Po drugie obszar ten obejmuje teren planowanej inwestycji oraz teren przyległy do niej w pasie co najmniej 30 metrów. W chwili obecnej sporządzamy mapy numeryczne w popularnych formatach .dwg, .dxf. dodatkowo innych na specjalne zamówienie. 

Mapa do celów projektowych w Mińsku Mazowieckim

Tyczenie obiektów budowlanych - geodeta w Mińsku Mazowieckim

Tyczenie budynków jak i obiektów budowlanych polega w szczególności na geodezyjnym opracowaniu projektu zagospodarowania terenu w celu pozyskania danych niezbędnych do prawidłowego usytuowania projektowanych obiektów w terenie. W praktyce tyczenie obiektów budowlanych polega na wyznaczeniu w terenie punktów głównych oraz charakterystycznych punktów obiektu. Bez wątpienia czynności tyczenia wykonuje geodeta uprawniony. Wynikiem przeprowadzonych czynności jest szkic dokumentacyjny oraz szkic tyczenia jak i równie ważny wpis do dziennika budowy.

Geodeta w Mińsku Mazowieckim

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ma na celu ustalenie danych określających kształt i położenie obiektów budowlanych oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów, które pozwolą na wprowadzenie zmian w bazie danych ewidencji gruntów i budynków lub bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne obiektów budowlanych, które podlegają zakryciu na przekład sieci uzbrojenia terenu oraz przyłącza należy wykonać przed ich zasypaniem. W chwili obecnej mapa z inwentaryzacją powykonawczą jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.​

Geodeta w Mińsku Mazowieckim

Podział nieruchomości - geodeta w Mińsku Mazowieckim

Ogólnie rzecz biorąc geodezyjny podział nieruchomości ma na celu wydzielenie w granicach posiadanej nieruchomości innej konfiguracji działek gruntu. Podział nieruchomości może wykonać geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia zawodowe. W zależności od celu podziału oraz od rodzaju nieruchomości podział nieruchomości może być realizowany na podstawie różnych aktów prawnych. W praktyce podział nieruchomości najczęściej realizowany jest na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

podziały działek

Wznowienie znaków granicznych - geodeta w Mińsku Mazowieckim

W każdym przypadku przesunięte, uszkodzone jak i zniszczone znaki graniczne mogą zostać wznowione przez geodetę uprawnionego. Pod warunkiem, że istnieje pełna dokumentacja pozwalająca na określenie ich pierwotnego położenia.

wznowienie-granic-Mińsk-Mazowiecki

Rozgraniczenie nieruchomości

Ogólnie rzecz biorąc rozgraniczenie nieruchomości ma na celu po pierwsze ustalenie przebiegu ich granic poprzez określenia położenia punktów i linii granicznych, po drugie utrwalenie w punktach granicznych znaków granicznych a w końcu sporządzenie odpowiednich dokumentów. W zasadzie przesłanką do przeprowadzenia rozgraniczania nieruchomości jest zatarcie granic jak również spór graniczny.

geodezja Mińsk Mazowiecki

Geodezyjna obsługa inwestycji

Geodezyjna obsługa inwestycji dotyczy prac geodezyjnych wykonywanych dla potrzeb budownictwa osiedlowego i budownictwa przemysłowego oraz obiektów komunikacji takich jak koleje oraz drogi, ponadto mosty i tunele następnie wiadukty a w końcu lotniska. Zakres czynności geodezyjnych w toku budowy i po jej zakończeniu obejmuje po pierwsze wytyczenie obiektu budowlanego, po drugie wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, po trzecie sporządzenie odpowiednich dokumentów.

geodeta-w-Mińsku-Mazowieckim-1
Pomiary specjalne

W każdym razie naszym klientom oferujemy precyzyjne pomiary pionowości słupów, masztów a także wież i kominów. Ponadto wykonujemy geodezyjne pomiary przemieszczeń obiektów budowlanych oraz odkształceń konstrukcji w konsekwencji pomiary osiadań obiektów budowlanych. Dodatkowo wykonujemy geodezyjne pomiary kontroli geometrii suwnic oraz inne nietypowe prace geodezyjne na przykład pomiary mas ziemnych.

pomiary-specjalne-Mińsk-Mazowiecki

Mapy górnicze, mapy terenu górniczego

Mapa górnicza jest to mapa specjalna zawierająca w szczególności wyniki pomiaru sytuacyjno-wysokościowego terenu górniczego. Krótko mówiąc specjalizujemy się w sporządzaniu map terenu przemysłowego zakładów górniczych oraz map zasobów złoża wreszcie map wydobycia kopaliny.​

mapa-górnicza

W serwisie geoportal.gov.pl  możesz znaleźć swoją działkę.

Geodeta w Mińsku Mazowieckim – kontakt

Pomożemy Ci w ...
Załatwieniu wszelkich formalności
Załatwieniu spraw urzędowych
Odbiorze dokumentów z sądu, urzędu
Sporządzeniu wniosków do urzedów

Zapraszamy do kontaktu