Wytyczenie granicy działki w Mińsku Mazowieckim - kilka praktycznych wskazówek

Wytyczenie granicy działki w Mińsku Mazowieckim – kontakt

Z pewnością wytyczenie granic działki należy do najczęstszych prac wykonywanych przez geodetów.
Postaram się zatem w sposób przystępny wyjaśnić zawiłość przepisów prawnych.
Przede wszystkim, granica działki to linia łamana lub odcinek. Co więcej granica jest wspólna dla dwóch sąsiadujących ze sobą działek lub pokrywa się z granicą państwa.

W chwili obecnej ustalenie granicy działki wykonujemy na podstawie następujących przepisów

  • Rozgraniczanie nieruchomości – art 29 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
  • Rozgraniczanie gruntów pokrytych wodami płynącymi – art 220 Ustawy Prawo wodne
  • Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych – § 39 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Rozgraniczenie nieruchomości w Mińsku Mazowieckim

W zasadzie rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic. Przede wszystkim uprawniony geodeta określa położenie punktów i linii granicznych. W konsekwencji utrwala te punkty znakami granicznymi na gruncie. Co więcej sporządza odpowiednie dokumenty.

Po pierwsze przy ustalaniu przebiegu granic bierze się pod uwagę znaki i ślady graniczne. Po drugie mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej.

Krótko mówiąc procedurę rozgraniczania nieruchomości można znaleźć pod poniższym linkiem.

Rozgraniczanie gruntów pokrytych wodami płynącymi w Mińsku Mazowieckim

Po pierwsze aby ustalić linię brzegu wód płynących konieczne jest sporządzenie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami.

Po drugie rozgraniczania gruntów pokrytych wodami płynącymi ustala w drodze decyzji właściwy terenowy organ administracji morskiej lub minister właściwy do spraw gospodarki wodnej. Zasadniczo dla śródlądowych wód płynących decyzję wydaje minister właściwy do spraw gospodarki wodnej.

Przede wszystkim linię brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych stanowi krawędź brzegu. Co więcej linię brzegu może stanowić granica stałego porostu traw. Wreszcie linię brzegu możemy ustalić według średniego stanu wody z okresu co najmniej ostatnich 10 lat.

Z całą pewnością jeżeli krawędź brzegu jest wyraźna, linia brzegu biegnie tą krawędzią. Natomiast jeżeli krawędź brzegu nie jest wyraźna, linia brzegu biegnie granicą stałego porostu traw.

Ważne by uświadomić sobie, że podstawą ustalenia linii brzegu jest projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych.

Oczywiście projekt rozgraniczenia gruntów może wykonać osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji.

Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych w Mińsku Mazowieckim

Z pewnością przebieg granic działek wykazuje się w ewidencji gruntów i budynków na podstawie dokumentacji geodezyjnej. Dodatkowo dokumentacja ta powinna być przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego.

Jednak w przeważającej części dane zawarte w tej dokumentacji nie są wiarygodne. Nie wspominając o tym, że często brak jest odpowiedniej dokumentacji geodezyjnej.

Z tego powodu dane dotyczące przebiegu granic działek pozyskuje się w wyniku geodezyjnych pomiarów poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic.

Po pierwsze ustalenie granic działki dokonuje się podstawie zgodnych wskazań właścicieli, użytkowników wieczystych albo osób władających tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania. W tym przypadku władający gruntem powinni złożyć zgodne oświadczenie do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Po drugie w sytuacji gdy władający nie złożą do protokołu zgodnego oświadczenia, granicę działki należy ustalić według ostatniego spokojnego stanu posiadania. Dodatkowo stan ten powinien być zgodny z dokumentacją określającą stan prawny gruntów.

Niewątpliwie w wielu przypadkach nie możemy ustalić granicy działki na podstawie wyżej wymienionych przesłanek. W tej sytuacji geodeta bada położenia znaków i śladów granicznych oraz przeprowadzenia analizę wszelkich dostępnych dokumentów. Oczywiście geodeta zbiera również oświadczenia zainteresowanych podmiotów i świadków.a

Cena ustalenia granicy działki w Mińsku Mazowieckim

Cena wytyczenia granic działki ustalana jest indywidualnie. Z całą pewnością cena zależy od lokalizacji nieruchomości, rodzaju nieruchomości jak również stopnia skomplikowania prac geodezyjnych.
Ogólnie rzecz biorąc aby otrzymać wycenę jedyne co muszą Państwo zrobić to podać numer działki i miejscowość w jakiej ona się znajduje.

Zapraszamy do kontaktu w razie wątpliwości doradzimy i odpowiemy na wszelkie pytania.

W chwili obecnej oferujemy pełną dyspozycyjność na każdym etapie realizacji zlecenia.

Na zakończenie pragniemy poinformować, że realizujemy również trudne oraz skomplikowane zlecenia.

Wytyczenie granicy działki w Mińsku Mazowieckim

POZNAJ KLUCZOWE ATUTY NASZEJ FIRMY

DYSPOZYCYJNOŚĆ I ZAANGAŻOWANIE

WIEDZA PRAKTYCZNA

KONKURENCYJNE CENY